Vedtægter

Vedtægter for TRANSFORM!DANMARK

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 TRANSFORM!DANMARK er en forening, der interesserer sig for politisk økonomi set ud fra et venstreorienteret synspunkt.

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 1.3. Transform!Danmark er uafhængig af politiske partier. Transform!Danmark har tilknytning til det europæiske transform!europe-netværk. 

§ 2. Formål

§ 2.1

Transform!Danmark er en venstreorienteret platform til fremme af en kritisk og velfunderet analyse af den nuværende samfundsudvikling og har som primært formål, med udgangspunkt i et venstreorienteret og socialistiske orientering, at skabe debat om alternative udviklingsmuligheder i Danmark, Europa og globalt.

Vi gennemlever i denne periode en gennemgribende krise på mange områder.

Der er tale om en finansiel og økonomisk krise, en global klima- og økologisk krise samt en civilisatorisk og demokratisk krise. Den fastlåste samfundsdebat, der i dag er præget af en dybt konservativ og autoritær verdensopfattelse, viser med al tydelighed behovet for tanker, visioner og ideer, der udfordrer de gængse økonomiske og politiske opfattelser af samfundet. Transform!Danmark ønsker at udfylde dette hul og ser det som sin opgave at udfordre den eksisterende debat i Danmark om samfundsudviklingen, som på mange områder halter bagefter debatten på den europæiske venstrefløj.

Transform!Danmark ønsker at skabe debat om alternativer til det eksisterende kapitalistiske samfund og vil i modsætning til de eksisterende institutioner og tænketanke, sætte grundlæggende spørgsmålstegn ved den nuværende samfundsudvikling.

Transform!Danmark vil ikke nødvendigvis holde sig inden for traditionelle venstreorienterede tænkemåder og vil ikke være tilknyttet et bestemt venstrefløjsparti, men fungere som ramme for en bredere debat på venstrefløjen, der gør op med gængse nyliberalistiske og socialliberale opfattelser, for at frigøre tænkemåder og herigennem transformere samfund.

Transform!Danmark vil have som mål at være samlingspunkt og koordinerende bindeled mellem forskellige fora, organisationer, medier, tidsskrifter og netværk på venstrefløjen og herigennem skabe en fælles platform for formidling og udvikling af alternativer og progressive tanker.

Transform!Danmark vil primært fremme debatten om kapitalismens krise i Danmark, Europa og globalt, men vil også tage andre temaer op. Transform!Danmark vil således forholde sig til analyser og diskussioner mellem eksperter, politikere, partier, bevægelser og organisationer.

Transform!Danmark vil igangsætte forskellige typer aktiviteter og initiativer og herigennem forsøge at præge forskningen og den politiske og folkelige opinion. Et centralt formål vil i den forbindelse være at skabe større sammenhæng mellem diskussionen på venstrefløjen i Danmark, Europa og globalt.

Transform!Danmark er en del af det venstreorienterede tænketanksnetværk transform!europe med henblik på at styrke mulighederne for at fremme sit formål sammen med andre ligesindede kræfter på europæisk og globalt plan. transform!europe spiller en central rolle som koordinator af progressive tænketanke over hele Europa og er dermed med til at fremme en fælles politisk analyse af samfundsudviklingen som modvægt og alternativ til nyliberalismen og kapitalismen, samt at bidrage til at styrke organisationer og bevægelser på venstrefløjen bredt. transform!europe er ligeledes en vigtig aktør på det internationale plan i tæt samarbejde med World Social Forum (WSF).

Alle venstreorienterede, der ønsker at analysere det eksisterende samfund med udgangspunkt i en kritisk venstreorienteret orientering og være med til at udvikle alternativer til den nuværende samfundsudvikling, vil således kunne blive en del af Transform!Danmark.

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller modarbejder dets formål,  kan bestyrelsen  ekskludere vedkommende. Afgørelsen kan ankes til førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst fire ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.

§ 4.3. Indkaldelse til møder og generalforsamlinger kan finde sted elektronisk, telefonisk eller med brev. 

§ 4.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • 1. Valg af dirigent og referent
  • 2. Årsberetning samt godkendelse heraf
  • 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
  • 4. Arbejdsplan samt godkendelse heraf.
  • 5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
  • 6. Valg til bestyrelse
  • 7. Valg af revisor
  • 8. Eventuelt

§ 4.5 Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. Dog kan personvalg ske efter forholdstal.

§ 4.6 Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret.

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.

§ 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7. Kontingent

§ 7.1 De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet må ikke være under 100 kr. om året for noget medlemskab, og der er mulighed for at indføre forskellige kontingentsatser efter årsindkomst. Bestyrelsen kan  for personer med lav indkomst at erstatte egenbetalingskravet med værdisatte ydelser.

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen  eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest fire uger før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Revisoren må ikke sidde i bestyrelsen.

§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den  ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Ændret på generalforsamlingen 2018-05-28